Skip to content

Termeni și condiții
Utilizarea acestui site de către dumneavoastră este condiționată de respectarea termenilor și condițiilor generale detaliate mai jos. Dacă alegeți să vizitați site-ul și să accesați serviciile puse la dispoziție prin intermediul site-ului, vă asumați cunoașterea și acceptarea în totalitate a acestor termeni și condiții, care stau la baza contractului dintre Societate și dumneavoastră.

I. PĂRŢILE ACORDULUI

1. PRESTATORUL, denumit generic „ANDREIISIP.COM” este reprezentat prin firma: SC. VINCITUS MK S.R.L., CUI: 42840739, J06/656/2020

şi

2. BENEFICIARUL, persoana fizică sau juridică care achiziţionează online produsul pus la dispoziţie de către PRESTATOR,

denumite în continuare în mod colectiv “Părțile” și în mod individual “Partea”

având în vedere că :

• PRESTATORUL pune la dispoziţia BENEFICIARULUI cursuri online, materiale digitale, sesiuni de consultanță, cărți în format digital, respectiv prestări servicii de marketing, denumite în continuare „Produse” și în mod individual „Produs”;

• BENEFICIARUL doreşte achiziţionarea produsului/produselor.

au convenit să încheie prezentul acord în următoarele condiţii:

II. OBIECTUL ACORDULUI

1. Obiectul acordului îl reprezintă vânzarea online de către PRESTATOR a produselor prezentate pe platforma online Portal.ANDREIISIP.COM sau prin alte mijloace sau canale de comunicare BENEFICIARULUI.

III. DURATA ACORDULUI

1. Prezentul acord intră în vigoare din momentul achiziţionării de către BENEFICIAR a produsului/produselor pus(e) la dispoziţie de către PRESTATOR și este nedeterminată.

IV. PREŢUL ACORDULUI ŞI MODALITĂŢI DE PLATĂ

1. Prețurile produsului/produselor vor fi cele comunicate pe paginile de vânzare individuale pentru fiecare produs în parte.

2. Plata se va putea face online, cu cardul, prin intermediul sistemului de plata Stripe.

3. Clientul are obligația de a opta pentru modalitatea de plată aleasă la momentul alegerii tipului de produs/produse, prin bifarea opțiunii corespunzătoare, conform pașilor de achiziționare a acestora. Este posibil ca Beneficiarul să beneficieze de diverse discounturi sau alte beneficii pentru achitarea produsului/produselor pentru mai multe luni în avans. Aceste beneficii vor fi aduse la cunoștința Beneficiarului prin publicarea pe site și prin mijloacele de promovare alese de către Prestator. Prin abonament se subînțelege inclusiv accesul limitat la produs/produse.

4. Odată ales tipul de abonament și selectată modalitatea de plată, plata este recurentă (acolo unde se specifică). Clientul nu trebuie să parcurgă o procedură lunară sau anuală de plată, sumele aferente abonamentului urmând a fi debitate automat din contul Clientului, la începutul fiecărei perioade de abonament, acolo unde este cazul.

5. Abonamentul clientului are activată plata recurentă automat. Asta înseamnă că la data scadentă a abonamentului se va efectua automat plata de pe cardul introdus la prima comandă. Recurența se poate opri în orice moment, cu un singur click din contul clientului.

6. Prestatorul va emite Clientului o factură fiscală pentru abonamentul/abonamentele/produsul/produsele achiziționate de pe site, scop în care Beneficiarul va furniza Prestatorului toate informațiile necesare.

7. Factura fiscală se va emite la data debitării sumei în contul PRESTATORULUI (conform extrasului de cont) sau după confirmarea plății în contul BENEFICIARULUI (conform extrasului de cont). Odată emisă, o factură nu poate fi modificată. Dacă factura nu apare în contul Beneficiarului aceasta va fi trimisă prin email la adresa contului Beneficiarului.

8. Factura fiscală pentru orice comandă (inclusiv pentru plățile recurente) va putea fi regăsită în contul clientului și descărcată de acolo sau va fi primită direct pe email-ul BENEFICIARULUI în maxim 14 zile în urma încasării plății de către PRESTATOR.

V. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

V.1. PRESTATORUL se obligă:

1.1. Să pună la dispoziţia BENEFICIARULUI produsul/produsele, așa cum sunt ele prezentate pe paginile de vânzare/prezentare. BENEFICIARUL nu va fi nevoit să instaleze nici un soft suplimentar.

1.2. Să ofere accesul BENEFICIARULUI pe platforma de Curs.

1.3. Să ofere BENEFICIARULUI accesul la o Comunitate de suport, sub forma unui grup privat de curs, în măsura în care BENEFICIARUL trimite solicitarea de aderare la grupul respectiv a acelui curs. PRESTATORUL, angajaţii ori interpuşii acestuia vor ajuta cu răspunsuri și informații utile BENEFICIARUL în funcție de disponibilitate.

1.4. Să ofere serviciile solicitate în cele mai bune condiții şi la termenele comunicate în prealabil BENEFICIARULUI şi stabilite în mod unilateral de către PRESTATOR.

1.5. Să ofere produsul/produsele achitate de către BENEFICIAR.

2. BENEFICIARUL se obligă să:

2.1 Să achite prețul convenit pentru serviciile contractate, la termenele prevăzute în prezentul acord. In cazul in care BENEFICIARUL nu onoreaza termenele de plata comunicate de PRESTATOR, acesta din urma este absolvit de obligația acordării serviciilor de instruire online sau de livrarea produselor comandate si poate întrerupe accesul la platforma de curs.

2.2. Să respecte întocmai regulile de comunicare pe grupul de suport stabilite de PRESTATOR (dacă s-a înrolat în grupul privat) și să nu foloseasca un limbaj nepotrivit sau licențios pe acest grup la adresa PRESTATORULUI sau a oricărui alt participant în cadrul cursului.

2.3. Să nu pună la dispoziţia nici unui terţ, indiferent de metodă ori suport, cu titlu gratuit sau oneros, produsul/produsele pus(e) la dispoziţia sa de către PRESTATOR, BENEFICIARUL având exclusiv dreptul de a folosi cursul spre îmbunătațirea abilităților personale.

VI. RĂSPUNDERE

1. Fiecare dintre părţi este răspunzătoare pentru îndeplinirea întocmai, integrală şi la timp a tuturor obligaţiilor asumate prin prezentul acord.

2. Acceptarea Termenilor și condițiilor site-ului se confirmă prin bifarea checkboxului corespunzător din site și/sau prin trimiterea Comenzii și/sau prin efectuarea unei plăți online și/sau prin simpla deținere a unui cont cu acces la unul dintre cursurile de pe site. Prin accesarea site-ului, crearea Contului și utilizarea site-ului acceptați în mod expres și neechivoc Termenii și condițiile site-ului în ultima lor versiune comunicată în cadrul site-ului.

3. Ulterior creării Contului, utilizarea conținutului echivalează cu acceptarea modificărilor intervenite asupra Termenilor și condițiilor site-ului și/sau a versiunilor actualizate ale Termenilor și Condițiilor Site-ului. Sunteți responsabil pentru verificarea versiunii finale a Termenilor și Condițiilor ori de câte ori utilizați site-ul.

4. Părţile stabilesc de comun ca în cazul în care BENEFICIARUL pune la dispoziţia unui terţ produsul/produsele achiziționate (art V.2.3 și VII.1. din acord), acesta va fi ţinut la plata către PRESTATOR a sumei de 5.000 EUR/obligaţie încălcată cu titlu de daune interese.

5. Părţile stabilesc de comun ca în cazul în care BENEFICIARUL încalcă oricare dintre obligaţiile privitoare la clauza de confidenţialitate, acesta va fi ţinut la plata către PRESTATOR a sumei de 5.000 EUR/obligaţie încălcată, cu titlu de daune interese.

VII. CLAUZA DE CONFIDENŢIALITATE

1. BENEFICIARUL se obligă să păstreze confidenţialitatea faţă de terţi, să nu dezvăluie sub nicio formă şi prin niciun mijloc, să nu utilizeze în nicio modalitate, fie direct, fie indirect, fie în folos propriu, fie în folosul altuia, niciun fel de materiale, acte, date, informaţii rezultate din/în legătură cu clauzele prezentului contract sau altor aspecte confidenţiale aparţinând PRESTATORULUI, de care BENEFICIARUL a luat la cunoştinţă în orice mod pe durata contractului.

2. Obligaţia de confidenţialitate, astfel cum este prevăzută mai sus, se menţine în sarcina BENEFICIARULUI timp de 5 (cinci) ani de la data încetării prezentului contract. Prin informatii confidentiale se intelege orice informatie apartinand PRESTATORULUI sau terilor cu care PRESTATORUL are relatii de afaceri sau privind activitatea acestora si care este transmisa de catre PRESTATOR in executarea Contractului, precum si orice imprejurare relevanta legata de BENEFICIAR (inclusiv, dar fara a se limita la cele prevazute la lit. a) – c) de mai jos), indiferent daca aceasta informatie a fost transmisa de catre PRESTATOR sau terti, primita de catre PRESTATOR in forma scrisa, orala sau in orice alt mod, si care se refera inclusiv dar nelimitat la:

a) Planurile de afaceri, de marketing si financiare ale PRESTATORULUI, precum si ale clientilor acestuia si/sau ale tertilor cu care are relatii de afaceri sau cu care intra in contact prin natura activitatii desfasurate;

b) Sistemul organizatoric, informational si de management al PRESTATORULUI;

c) Informatii referitoare la numele clientilor si furnizorilor PRESTATORULUI, precum si orice alte informatii referitoare la datele tehnice, financiare, comerciale, indiferent daca in documentele respective figureaza sau nu cuvintele “confidential” ori “proprietate exclusiva”.

3. BENEFICIARUL declara si intelege ca va folosi informatiile confidentiale care îi parvin pe parcursul executarii prezentului Contract numai in interesul si in scopul indeplinirii obligatiilor sale contractuale si se obliga sa nu le transmita tertilor, indiferent de motiv si indiferent de forma in care ar putea fi transmise.

4. În cazul în care se dovedește că au încălcat obligația de confidențialitate, vor datora Beneficiarului penalități egale cu prejudiciul cauzat.

5. BENEFICIARUL este de acord cu promovarea informatiilor pe care acesta le ofera public in grupul de FACEBOOK creat de PRESTATOR.

6. Orice declaraţii sau interviuri, precum şi dezvăluirea oricăror informaţii către media în legatură cu cursul se poate face de BENEFICIAR numai cu acordul prealabil al PRESTATORULUI.

7. Toate drepturile ce decurg din dreptul de proprietate intelectuală asupra produsului/produselor precum și a oricărui material folosit de formatorii incluși în programul de formare, în timpul procesului de formare sunt proprietatea exclusivă a PRESTATORULUI şi sunt protejate de legislația în domeniul proprietății intelectuale.

VIII. ÎNCETAREA

1. Prezentul Contract încetează în următoarele cazuri:

1.1. prin anularea abonamentului de către BENEFICIAR;

1.2. prin reziliere de către PRESTATOR, ca urmare a neonorării obligațiilor de plată la datele scadente, de catre BENEFICIAR sau a nerespectării regulilor de pe grupul privat de către BENEFICIAR conform articolului V.2.2, dacă BENEFICIARUL aderă la grup;

2. Părtile au dreptul de a considera contractul ca fiind reziliat de plin drept, fără cerere de chemare în judecată şi fără nicio altă formalitate prealabilă, în cazul în care partea în culpă încalcă oricare dintre obligațiile din prezentul contract considerate de catre parţi esenţiale şi nu remediază această situaţie în termen de maxim 7 zile de la primirea notificării în acest sens de la cealalata parte (notificarea putând prevedea şi un termen mai scurt, în functie de circumstanţe).

3. În cazul neachitării la timp a serviciilor contractate, Prestatorul este absolvit de obligația acordării serviciilor de instruire online sau de livrarea produselor comandate.

IX. POLITICA DE RETUR/ANULARE

1. Odată achiziționat(e) produsul/produsele, BENEFICIARUL primește în mod automat acces la conținutul digital online (înregistrările audio-video și alte resurse informatice) și acceptă faptul că își pierde dreptul de a se retrage din contractul de achiziție (cu excepția punctului X.2 de mai jos). PRESTATORUL nu oferă returul banilor înapoi în urma achiziției acestui curs decât dacă BENEFICIARUL respectă condițiile de la punctul IX.2. În acest context BENEFICIARUL își asumă faptul că nu își poate recupera banii de pe curs. Nu există comision pentru anularea comenzilor.

2. BENEFICIARUL poate solicita returul banilor pe adresa hello[@] andreiisip.com în termen de maxim 14 zile de la achiziția produsului/produselor în următoarele condiții:

Produsul/produsele reprezintă un curs online
BENEFICIARUL nu a parcurs mai mult de 20% din cursul online
În acest caz conturile de utilizator ale BENEFICIARULUI vor fi șterse, iar returul banilor se va face în 5 – 15 zile lucrătoare de la solicitare.

X. FORŢA MAJORĂ

1. Niciuna dintre Părţi nu răspunde de neexecutarea la termen sau/și de executarea în mod necorespunzător – total sau parțial – a oricărei obligatii care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost cauzată de forţa majoră, aşa cum este definită de lege.

2. Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părţi, în termen de 5 (cinci) zile de producerea evenimentului şi să ia toate masurile posibile în vederea limitării consecinţelor lui.

3. Dacă în termen de 10 (zece) de zile de la producere evenimentul respectiv nu încetează, părţile au dreptul să-şi notifice încetarea de plin drept a prezentului contact fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.

XI. ALTE CLAUZE

1. BENEFICIARUL nu va fi îndreptătit să cesioneze şi/sau să transfere drepturile şi/sau obligaţiile rezultând sau derivând din produs/produse către un terţ fără consimţământul scris şi prealabil al PRESTATORULUI.

2. Părţile înţeleg şi acceptă ca toate sumele primite din parteneriate, promovari şi/sau publicitate în legătură cu produsul/produsele ce face obiectul prezentelor termeni şi condiţii revin exclusiv PRESTATORULUI.

3. În cazul neachitării în mod integral, exact şi la timp a serviciilor contractate, conform art. IV, PRESTATORUL este absolvit de obligația acordării serviciilor de instruire online.

5. Părţile înţeleg ca în cazul retragerii din program a BENEFICIARULUI, acestuia nu i se restituie nici o suma din prețul achitat decât în condițiile prevăzute în articolul IX.2.

6. Întârzierea în plata, peste data scadentă da dreptul PRESTATORULUI de a întrerupe accesul la serviciile furnizate până la achitarea sumelor cuvenite, conform art. IV.

7. Prețul produsului/produselor poate suferi modificări în viitor, la fel și durata de acces la produs/produse. BENEFICIARII care au abonamentul nelimitat în momentul modificării prețului sau a duratei de acces la curs, vor beneficia de aceleași condiții cu privire la preț și durată, anterioare modificării (adică vor avea în continuare acces nelimitat fără a fi nevoiți să plătească abonament lunar pe viitor).

8. BENEFICIARUL a luat la cunoștință și este de acord cu Politica de Confidențialitate de pe https://www.andreiisip.com/politica-de-confidentialitate/ și Politica Cookies de pe https://www.andreiisip.com/politica-cookies/ ale PRESTATORULUI .

9. Prin informațiile privind „acces nelimitat” sau „pe viață” la curs, părțile înțeleg faptul că PRESTATORUL face referire la „viața cursului”, adică perioada în care cursurile vor fi valabile online, perioadă care se poate încheia în orice moment de către PRESTATOR fără acordul BENEFICIARULUI, însă cu înștiințare prin email cu cel puțin 30 de zile înainte.

10. PRESTATORUL nu își asumă răspunderea și nu este vinovat de modul în care BENEFICIARUL pune în aplicare cele învățate de pe urma achiziționării produsului/produselor. Succesul sau eșecul depind 100% de BENEFICIAR.

11. Informațiile prezentate pe paginile de prezentare au caracter orientativ și pot suferi oricând modificări fără înștiințarea BENEFICIARULUI sau acordul acestuia, iar BENEFICIARUL a luat la cunoștință toate aceste detalii.

12. BENEFICIARUL declară că are vârsta legală minimă împlinită în momentul achiziționării acestui/acestor produs/produse. În caz contrar accesul la produs/produse va fi înlăturat, datele utilizatorului vor fi șterse iar PRESTATORUL nu va fi răspunzător de situația în cauză.

13. Dacă oricare dintre clauzele prezentului contract vor fi declarate, în tot sau în parte, nule, ori dacă vor fi declarate nevalabile, ori caduce, celelalte clauze ale contractului nu vor fi afectate prin aceasta, ci vor rămâne pe deplin valabile și producătoare de efecte juridice.

14. Încetarea contractului nu produce efecte asupra obligațiilor născute anterior cauzei de încetare și nu scutește partea a cărei
atitudine a determinat încetarea contractului, la plata de daune-interese.

XII. DOCUMENTELE ACORDULUI

1. Prezentele termeni şi condiţii

2. Orice altă informaţie vizibilă public de pe domeniile și subdomeniile andreiisip.com

XII. LITIGII

1. Toate litigiile şi disputele referitoare la prezentul contract vor fi soluţionate pe cale amiabilă.

2. În cazul în care părţile nu reuşesc pe cale amiabilă, orice litigiu decurgând din sau în legătură cu prezentul contract, inclusiv referitor la încheierea, nulitatea, interpretarea, executarea sau desființarea acestuia, va fi soluționat definitiv de către instanțele de judecată de la sediul Beneficiarului.

XIV. CLAUZE FINALE

1. Părţile declară că înteleg deplin efectele clauzelor prezentelor termeni şi condiţii şi că aceste clauze reflectă voinţa comună şi neîngradită a părţilor.

2. Orice comunicare dintre părţi referitoare la prezentele termeni şi condiţii poate fi transmisă prin e-mail, potrivit dispozitiilor legale în vigoare.

3. Modificarea prezentelelor termeni şi condiţii poate fi făcută de către PRESTATOR fără acordul scris al părţilor contractante.

4. Clauzele prezentelor termeni şi condiţii se completează cu dispozițiile legale în vigoare.

5. Prezentele termeni şi condiţii se supun dispoziţiilor legii românești.

6. Prezentelor termeni şi condiţii nu aduce atingere nici unui alt contract încheiat între Părţi.